Sensory Hyperreactivity and Chemical Sensitivity, Tilia
Home
About this website
News
På svenska
Nyheter
Auf Deutsch
Download books
Research group
Funding sources
Research abstracts
Links
 

Latest update: 2011-02-27

På svenska

En hemsida om luftvägsbesvär orsakade av dofter och kemiska ämnen – Sensorisk hyperreaktivitet

Detta är en informationssida för dig som själv har eller står i kontakt med någon som har besvär med doftöverkänslighet eller känslighet för irriterande kemiska ämnen (kemiska irritanter).

För enkelhetens skull kommer för det mesta ordet doftöverkänslighet att användas (besvär efter kontakt med t.ex. parfym, rakvatten, parfymerat tvättmedel, målarfärg m.m.) men avser då även känslighet för andra kemiska ämnen som till exempel lösningsmedel, cigarettrök och bilavgaser.

Det förefaller som om känslighet för olika dofter och kemiska ämnen är ett växande problem men den forskning som gjorts inom detta område är ytterst begränsad. Genom att man inte vetat hur många som faktiskt lider av doftöverkänslighet och det inte finns någon systematisk kartläggning av symptomen blir ofta rapporter kring doftöverkänslighet svårtolkade. Vad som orsakar problemen är okänt och några diagnostiska tester har inte funnits vilket ökar förvirringen. Doftöverkänslighet i luftvägarna liknar på många sätt astma och allergi vilket kan leda till felaktig information och medicinering.

De senaste 10 åren har vid avdelningen för lungmedicin och allergi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och vid Allergicentrum, Kärnsjukhuset, Skövde bedrivits alltmer forskning rörande patienter som söker sjukvård på grund av luftvägsbesvär utlösta av dofter och andra kemiska ämnen. Patienterna kan också försämras av kyla och fysisk ansträngning.

Det finns ett stort informationsbehov när det gäller doftöverkänslighet. Syftet med denna hemsida har därför varit att samla ihop den kunskap som finns och försöka presentera den på ett lättöverskådligt sätt. De informationsskrifter som finns på sidan är inga vetenskapliga artiklar utan en allmän information inom ett område där begreppen många gånger är oklara och motsägelsefulla. Det är en förhoppning att en samlad information ska öka förståelsen kring doftöverkänslighet.

Denna hemsida är fram för allt fokuserad på luftvägsbesvär även om andra tillstånd också berörs. Det kommer ett stort antal remisser för doftutlösta besvär till allergimottagningen och ofta hittar man inte någon bakomliggande astma eller allergi. Vanlig astma- och allergimedicinering är till ingen eller liten nytta. Sedan drygt 10 år tillbaka bedrivs aktiv forskning inom området vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Kärnsjukhuset i Skövde, ett flertal studier finns publicerade i vetenskapliga tidskrifter. På olika sätt har vi studerat känsliga patienter. Bland annat har vi genom en så kallad populationsstudie tagit reda på hur vanligt problemet är. Vi har också visat hur besvären objektivt kan påvisas och blockeras. Vad som framför allt behövs nu och som framtid forskning kommer att vara inriktad på är tillförlitliga diagnostiska metoder och effektiv behandling. Detta förutsätter dock att bakomliggande mekanismer är kartlagda.

En kort informationsskrift kan laddas ned via länken Sensorisk hyperreaktivitet – information på svenska.

Dr Eva Millqvist
Professor, överläkare
Avd för lungmedicin och allergologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg